Werkwijze en behandelmethode

De behandelingsmethode is gesplitst in een onderzoekstraject en een behandeltraject.

Onderzoekstraject: (fase 1)
Eerste afspraak: (1 uur)
– Bespreken van de gezondheidsanamnese (C22)
– Uitgebreid functieonderzoek (G01)
– Meestal röntgenonderzoek (X21 en evt. een aantal malen X10)
– Probleemgericht consult evt. voor of na eerste afspraak (C13)
– Soms spieractiviteitsmeting en registratie (G02)

Tweede afspraak: (1/2 uur)
– Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandelplan (C28)
– Eventueel (terug-)verwijzing gedocumenteerd (G03)

Verdere informatie omtrent deze verrichtingen en bijbehorende tarieven kan men terugvinden onder tabblad tarieven en met verwijzing naar www.nza.nl.

Behandeltraject: (fase 2)
Voor nadere informatie omtrent evt. behandelopties dan wordt onder andere verwezen naar:
Orofacial Pain, Guidelines for Assessment, Diagnosis, and Management, AAOP)
www.allesoverhetgebit.nl

De wijze en volgorde van de behandeling wordt met de patient besproken en is afhankelijk van de uitslag van de onderzoeken welke vooraf gegaan zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachtingen, wensen en mogelijkheden van de patient.

TARIEVEN
De door de NZA vastgestelde wettelijke tarieven zijn van toepassing.
Deze zijn in te zien in de tarief beschikking TB/CU-7042-01 van de NZA.

VERGOEDINGEN
Afhankelijk van de ernst van de aandoening zijn er drie mogelijkheden om wel of niet voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen:
1. Is de aandoening ernstig van aard, kan men in aanmerking komen voor een vergoeding uit de basisverzekering ogv art 2.7 Besluit zorgverzekering. Er moet dan een medisch gemotiveerde aanvraag ingediend worden bij de zorgverzekeraar welk eerst kan geschieden na uitgebreid onderzoek en diagnosestelling. Komt men voor vergoeding in aanmerking dan worden de kosten volledig verhaald op uw basisverzekering. Echter moet u dan wel rekening houden met de kosten van uw eigen risico! Alleen u weet hoe hoog die nog zijn.
2. Is de aandoening niet ernstig genoeg om voor vergoeding binnen het basisverzekering in aanmerking te komen, dan kan men de kosten verhalen op de aanvullende tandheelkunde verzekering indien afgesloten. De vergoeding is dan niet alleen afhankelijk van de inhoud en omvang van deze polis maar ook van het reeds door u opgemaakte bedrag aan tandartskosten in dat kalenderjaar. In uw polis en verzekeringsvoorwaarden kunt u dit allemaal na lezen.
3. Indien de aandoening niet ernstig genoeg is om voor vergoeding binnen de basisverzekering in aanmerking te komen en u ook niet een aanvullende verzekering heeft voor de tandheelkundige zorg, dan zijn de kosten van de behandelingen uiteraard volledig voor uw eigen.

FACTURATIE EN BETALINGEN
Zoveel mogelijk onafhankelijk van de zorgverlener werken komt het verlenen van optimale zorg ten goede. Wij werken daarom met een intermediair nl. FAMED, die voor ons de rekeningen verzorgd en rechtstreeks aan u verstuurd. Betaling dient te geschieden door overboeking op het rekeningnummer van FAMED.

FACTURATIE EN BETALINGEN

De kwaliteit van onze zorg kan het beste gegarandeerd worden als de belangen van de patient, zijn zorgverlener alsook de zorgverzekeraar afzonderlijk van elkaar blijven staan.

De kwaliteit van onze zorg wordt gecontroleerd door wettelijke regels en toetsingsorganen en wordt door inschrijving in het register van tandarts-gnathologen van de NVGPT. gewaarborgd.